Malpraktis davalarına ilişkin Yönetmelik yayımlandı! İşyeri hekimlerini de ilgilendiriyor

İSG HABER AJANSI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları nedeniyle soruşturulmasına ve idarece ödenen tazminatın rücu edilmesine dair usul ve esasları yönetmeliği hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, sağlık personelinin soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik yayımlandığını belirtti. Koca, “Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur. Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir” ifadelerine yer verdi. MALPRAKTİS BASKISI OLMAYACAKKurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar vereceğini belirten Koca şunları söyledi: “Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir. Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak. Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek. Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir. Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır. Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.” 'MALPRAKTİS TAZMİNAT-CEZA HUKUKU İLE ÇÖZÜLEMEZ'Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Metehan Akbulut, sağlıkta şiddetin sadece ceza düzenlemesi ile önlenemeyeceği gibi malpraktis sorununun da sadece tazminat-ceza hukuku ile çözülemeyeceğine dikkat çekti. Malpraktis yerine yıllardır sağlık hizmetlerinden doğan zarar ifadesini kullanmaya çalışan meslek örgütünün hekimleri tüketen yargısal süreçlere yönelik önerilerini de her ortamda sunduklarını belirten Akbulut, buna karşın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzelten ve güvence altına alan koşulların da oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akbulut, ayrıca Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı bürokratlarından oluşturulmasını eleştirdi. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız
 
Üst Alt